Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Volwaardige en veelzijdige taal

Een taal is op de eerste plaats een intermenselijk communicatiemiddel. Dit geldt voor iedere taal. Bezit Esperanto, hoewel het een plantaal is, dezelfde kwaliteiten als een etnische taal? Dat is niet te bewijzen op een theoretische wijze; slechts feiten bezitten kracht van argument.

1. a) Elk jaar grijpen er over de gehele wereld honderden internationale bijeenkomsten, colloquia, seminaries, studiedagen, ontspanningsactiviteiten, excursies, toeristische reizen enz. plaats, waarbij de deelnemers slechts Esperanto praten, zonder vertalers en tolken.

b) Ieder jaar organiseert de Universala Esperanto-Asocio (UEA) ergens in de wereld een Internationaal Congres (in 2003 in Göteborg / Zweden, in 2004 in Beijing / China, in 2005 in Vilnius / Litouwen) , waarbij tussen de 1500 en 5000 mensen uit meer dan 60 landen bijeenkomen, discussiëren, voordrachten geven, toneelstukken en cabarets bijwonen, zich amuseren, lachen en schateren, zich opwinden en vrijen, filosoferen, op excursie gaan, godsdienstplechtigheden bijwonen... ; waarbij alle sociale groepen, blinden en invaliden, kinderen (dikwijls op een eigen congresje) en ouden van dagen, handarbeiders en universitaire eminenties elkaar ontmoeten. Slechts één taal wordt er gebruikt: Esperanto.

c) Er bestaan talloze schriftelijke contacten tussen esperantisten over de gehele wereld, waaruit vaak wederzijdse bezoeken en ontmoetingen, toevallig of gepland, voortvloeien.

d) Er bestaan de meest verscheiden verenigingen en organisaties, die slechts Esperanto gebruiken, schriftelijk of mondeling. Allen zijn georganiseerd, beschikken over informatietijdschriften of kranten en zijn op wereldschaal actief:
Lokale, regionale, landelijke Esperantoverenigingen in bijna alle landen ter wereld.
Vakverenigingen voor anationalisme, atheïsme, auteurs, automobilisme, Bahaïsme (godsdienst), bijbelstudie, biologische nomenclatuur, blinden, communisme, computerkennis, constructeurs, coöperaties, ecologie, economie, oecumene, Europese beweging, evangelisme, filatelie, filosofie, Freinet-pedadogie, geneeskunde, homoseksualiteit, Islam, internationale cultuur, invaliden, joga, journalisme, Katholicisme, kattenvrienden, kunst, Kwakers, mathematica, Mormonen, muziek, naturisme, natuurgeneeswijzen, onderwijs, Oomoto (religie), ornithologie, post-telegraaf-telefoon, radicalisme, radioamateurs, schaken, scoutisme, speleologie, spiritisme, spoorweglui, stenografie, Taoïsme (religie), toerisme, Unesco-activiteiten, vegetarisme, vergelijkende godsdienstwetenschappen, veteranen, wereldburgerschap, wetenschappen, wielersport.
(Een volledige lijst met de juiste benamingen van de verenigingen en de contactadressen is verkrijgbaar in het Esperantocentrum, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen).

e) Esperanto wordt gebruikt in tientallen huwelijken tussen ongelijke nationaliteiten, waarin de echtelingen onder elkaar en met de kinderen slechts de Internationale Taal spreken. Voor de kinderen is dit dus het normale, alledaagse communicatiemiddel vanaf hun geboorte.

f) 1350 straten, monumenten en steden over heel de wereld erkennen Esperanto en zijn ontwerper Dr. L. Zamenhof. Er is een catalogus „Monumente pri Esperanto” met gedetailleerde informatie en vele foto's.

3. Er bestaat een cataloog van de Esperantofilatelie van 416 bladzijden, met o.a. hoofdstukken over stempels, postzegels en kleefzegels (1990).

4. Verscheidene radiostations zenden regelmatig programmas uit in het Esperanto. Informatie hierover kan je bekijken op Radioprogramma's in Esperanto

5. Op Pasen in Rome zegent de Paus „urbi et orbi” alle gelovigen in tientallen talen, ook in het Esperanto.

6. Vele landen en steden geven toeristische folders uit in het Esperanto. Er werden reeds meer dan 600 verschillende prospectussen, brochures, boekjes enz. verzameld.

7. Sinds einde 1981 heeft de Universala Esperanto-Asocio (UEA) rechtstreeks formele betrekkingen met de Sociale Raad (EKOSOK) van de Verenigde Naties in New York. Zij is ook geregeld vertegenwoordigd in de voornaamste vergaderingen van de Europese Raad in Straatsburg. Zij is lid van de Conferentie van Niet-gouvernementele Organisaties.

8. UEA is ook in consultatieve betrekkingen met Unesco in Parijs. In 1977 woonde de Directeur-generaal van Unesco het Universeel Congres in Reykjavik (IJsland) bij en sprak bemoedigende woorden.

Unesco keurde totnogtoe officieel twee resoluties goed in het voordeel van het gebruik en de verspreiding van het Esperanto:

- in 1954 te Montevideo (Uruguay)

- in 1985 te Sofia (Bulgarije).

9. Talrijke openbare bibliotheken beschikken over een rijke collectie Esperantoboeken en tijdschriften. Hier enkele voorbeelden:

- De stadsbibliotheek van La Chaux-de-Fonds (Zwitserland) beschikt over een collectie van 20.000 items.

- De Esperantocollectie Fajszi in Boedapest (Hongarije) onder de hoede van de staat en onder auspiciën van de Nationale Széchenyi-Bibliotheek gaf in 1991 het eerste volume (542 bladzijden) uit van de volgens thema gecatalogiseerde collectie.

- De Stedelijke Bibliotheek van Kortrijk bezit zowat 10.000 boeken en jaargangen van tijdschriften

- Het Internacia Esperanto-Muzeo, Hofburg, Wenen (Oostenrijk), beschikt over een Esperantomuseum en een grote bibliotheek.

10. Esperanto wordt gebruikt in de meest verscheidene alledaagse omstandigheden om een geboorte, een huwelijk, een afsterven, een verhuizing, een adresverandering aan te kondigen.

11. Vanaf de eerste jaren van zijn bestaan ontving Esperanto vaak enthousiaste steun vanwege vooraanstaande, zelfs befaamde mensen uit alle lagen van de maatschappij. Het is niet mogelijk alle namen te citeren; daarom slechts enkele: Ghandi, Tolstoj, Gorki, J. Verne, J. Rostand, Einstein, Meillet, Martinet, Mario Pei, de bekende auteur Umberto Eco en de Franse linguïst Cl. Hagège. Ook zijn er verscheidene esperantisten-Nobelprijswinnaars, o.a. in 1991 de Duitse economist Reinhard Selten.

Edward Symoens

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020